PATSECOVA

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PATSECOVA.

El passat 12 d’abril de 2021, d’acord amb el que es preveu en l’article 51 del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge va ser sotmesa a consulta pública prèvia la modificació puntual de la normativa del Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell.

Aquesta modificació respon a la necessitat d’ajustar determinats preceptes d’aquesta normativa a la repercussió real dels impactes i mobilitat que poden generar els establiments comercials que es dediquen principalment a l’oferta de béns diaris d’un format mitjà.

La modificació afecta als articles 38, 39 del títol VI, criteris per al desenvolupament de nou sòl per a usos comercials, de la dita normativa, que regulen respectivament els estàndards d’aparcament, i els requisits per a la càrrega i descàrrega de mercaderies; així com en els articles 45 i 46, inclosos en el títol VIII, la instal·lació d’establiments comercials, i que contenen la classificació dels projectes comercials basant-se en la seva afecció territorial, i els criteris de localització de nous establiments.

Havent-se rebut l’informe ambiental i territorial estratègic de la Comissió d’Avaluació Ambiental de la Generalitat, i incorporades al projecte les determinacions contingudes en aquest informe, en atenció al que es preveu en l’article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i en l’article 55 del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juliol, del Consell, se sotmet a exposició pública la següent documentació:

1. Document normatiu inicial. CAS – VAL

2. Informe ambiental i territorial estratègic. CAS

3. Document normatiu adaptat al contingut d’aquest informe. CAS – VAL

El termini per a formular suggeriments, al·legacions i observacions és de 45 dies hàbils a partir del dia 7 de juny, el dia següent a la publicació de l’anunci en el DOGV.

Les aportacions han de dirigir-se per escrit a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, amb l’assumpte Modificació PATSECOVA, presentant-se a través del Registre telemàtic de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través del següent enllaç.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía