PATSECOVA

Nous requisits per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments dels edificis comercials

El Codi Tècnic de l’Edificació, que és el marc normatiu estatal que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seues instal·lacions, ha sigut modificat per a establir els requisits específics per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments dels edificis.

Aquest canvi atén la transposició de la Directiva europea relativa a l’eficiència energètica dels edificis, al que es disposa per la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica i al Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables.

Àmbit d’aplicació

L’exigència s’aplica als edificis que compten amb una zona destinada a aparcament, ja siga interior o exterior. Afecta a tots els edificis de nova construcció i als edificis existents, en els següents casos:

• canvis d’ús característic de l’edifici;

• ampliacions, en aquells casos en els quals s’incloguen intervencions en l’aparcament i s’incremente més d’un 10 % la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les quals s’intervinga, sent, a més, la superfície útil ampliada superior a 50 m²;

• reformes que incloguen intervencions en l’aparcament i en les quals es renove més del 25 % de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici;

• intervencions en la instal·lació elèctrica de l’edifici que afecten més del 50 % de la potència instal·lada en l’edifici abans de la intervenció;

• intervencions en la instal·lació elèctrica de l’aparcament que afecten més del 50 % de la potència instal·lada en el mateix abans de la intervenció.

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació els edificis existents d’ús comercial que estiguen protegits oficialment, així com aquells que tinguen una zona destinada a aparcament de 20 places o menys, quan el cost derivat del compliment d’aquesta condició excedisca del 7 % del cost d’execució material de la intervenció d’ampliació, canvi d’ús o reforma que genera l’obligació de compliment.

Condicions de l’exigència

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics ha de complir amb el que es disposa en el vigent Reglament electrotècnic de baixa tensió i en la seua Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics”.

En els edificis d’ús comercial s’instal·laran sistemes de conducció de cables que permeten el futur subministrament a estacions de recàrrega per a almenys el 20 % de les places d’aparcament.

A més, s’instal·larà una estació de recàrrega per cada 40 places d’aparcament, o fracció.

Si els aparcaments disposen de places d’aparcament accessibles, s’instal·larà una estació de recàrrega per cada 5 places d’aparcament accessibles. En aquests casos, l’itinerari accessible arribarà també fins a aquesta estació de recàrrega. Les preses de corrent i connectors d’aquestes estacions de recàrrega han de tenir contrast cromàtic respecte de l’entorn, estar situades a una altura compresa entre 80 i 120 cm i a una distància mínima de 35 cm dels racons.

Entrada en vigor

La instal·lació serà voluntària en les obres de nova construcció i les intervencions en edificis existents per a les quals se sol·licite llicència municipal d’obres dins del termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del reial decret, que és el dijous 16 de juny de 2022.

La instal·lació serà obligatòria en les obres de nova construcció i les intervencions en edificis existents per a les quals se sol·licite llicència municipal d’obres una vegada transcorregut el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor, el dijous 16 de juny de 2022.

Més informació ací.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía