PATSECOVA
Buscar
Patsecova administración

El Pla per a
Les Administracions

El PATSECOVA ordena el sector comercial detallista a través de disposicions i criteris vinculants que han de ser principalment incorporats pels instruments urbanístics que es desenvolupen en l’àmbit municipal.

Per tant, els ajuntaments tenen una gran capacitat operativa dins del Pla, ja que bona part dels aspectes que l’integren són de competència municipal.

Patsecova administración
plan patsecova administraciones

Els Ajuntaments participen en la

planificació, ordenació i dinamització comercial

en tant que el Pla els assigna les següents funcions:

 • La definició del model comercial dins del Pla General estructural, amb un major o menor nivell de detall i justificació en funció de la grandària i paper del municipi dins del Sistema Nodal de Referència Comercial.
 • La realització de Plans d’Acció Comercial, amb caràcter preceptiu en alguns casos, en funció del rol exercit pel municipi dins del Sistema Nodal de Referència Comercial.
 • L’execució de Projectes d’Urbanisme Comercial per a la millora dels principals espais urbans on es localitza el comerç, amb caràcter preceptiu en els casos que estableix el Pla.
 • L’execució de plans de dinamització comercial en àrees urbanes d’alta concentració comercial, amb caràcter preceptiu en els casos que estableix el Pla.
 • La incorporació del paisatge comercial als estudis de paisatge que es formulen com a part integrant dels plans generals municipals.
 • La realització de plans de qualitat del paisatge urbà comercial, amb caràcter preceptiu en aquells municipis en els quals ho estableix el Pla.

En la gestió de les

Àrees Comercials Estratègiques

les principals funcions municipals són les següents:

 • La declaració d’àrees comercials estratègiques d’oportunitat comercial i àrees de dinamització comercial.
 • La formulació, si així ho considera cada Ajuntament, d’exempcions de càrregues urbanístiques o increments en els aprofitaments urbanístics privats corresponents a sòls terciaris comercials en les àrees de nova centralitat comercial declarades.
 • El desenvolupament d’un conjunt d’avantatges i estímuls en les àrees d’oportunitat comercial, com ara les exempcions o bonificacions fiscals, la modificació de les ordenances municipals per a facilitar o propiciar la implantació comercial, etc.
 • La realització de projectes d’urbanisme comercial en les zones declarades com a àrees de dinamització comercial.
 • L’adopció de mesures temporals correctores i pal·liatives de les situacions hagen suposat la declaració d’àrees comercialment saturades
plan patsecova administraciones

Són també

funcions pròpies dels Ajuntaments assignades pel Pla,

les següents:

 • La promoció d’incorporació de micro plataformes logístiques per a la distribució de mercaderies en les àrees comercials urbanes.
 • L’impuls a la realització de plans de qualitat paisatgística en les zones comercials urbanes.
 • L’elaboració de plans de logística urbana i ordenances per a la regulació de la distribució urbana de mercaderies en ciutats considerares com a capçaleres i sotscapçaleres del Sistema Nodal de Referència Comercial.
 • L’elaboració de normes per a la instal·lació de tanques publicitàries, cartells, rètols, etc. que s’instal·len en la via pública o en l’exterior.
 • El desenvolupament de solucions o procediments que arrepleguen criteris de flexibilitat, toleràncies admissibles i solucions compartides en matèria d’accessibilitat física per a facilitar la intervenció en locals existents.
 • El control sobre la implantació de nous projectes comercials en localitzacions sensiblesdel territori, exigint el compliment de condicions específiques que minimitzen el seu impacte mediambiental, paisatgístic o sobre el patrimoni cultural.
 • La selecció del programa d’actuació integrada i la designació de l’urbanitzador encarregat de desenvolupar els plans de reforma interior la finalitat de la qual siga la urbanització i adequació de parcs comercials no planificats.
 • L’impuls d’accions de millora dels mercats municipals, per a incrementar la seua competitivitat i sostenibilitat.
 • L’estudi de les localitzacions dels mercats no sedentaris, considerant la seua integració, accessibilitat, condicions d’aparcament, riscos, condicions de seguretat i disponibilitat de serveis urbans bàsics.
 • El desenvolupament de catàlegs d’establiments comercials històrics i emblemàtics.
 • La integració de les necessitats del sector comercial en les mesures que afecten la mobilitat i aparcament.
 • La cessió d’informació de la seua competència necessària per a alimentar el Sistema d’informació del comerç de la Comunitat Valenciana.

El pla per a

les Empreses

Patsecova empresas

El pla per a

la Ciutadania

Patsecova ciudadanía