PATSECOVA
Buscar
Patsecova empresas

El Pla per a
Les Empreses

El PATSECOVA respon a una reivindicació de gran part del sector comercial que, a través de les organitzacions empresarials més representatives, demandava el desenvolupament d’un instrument que conciliara la planificació comercial amb el territori, preservant així les característiques definitòries del model comercial valencià.

Patsecova empresas
Patsecova empresas

Qualitat de vida i desenvolupament sostenible

Aquest model comercial, concorde al model urbà de les ciutats compactes mediterrànies, es basa en la predominança del comerç tradicional, la proximitat, l’existència de centres urbans vitals i el tracte pròxim, de confiança, quasi familiar amb el comerciant.

La defensa, promoció i manteniment d’aquest model garanteix que l’ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial, amb els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible que defensa la legislació valenciana en matèria d’ordenació del territori i protecció del paisatge.

Per tant, no és un Pla que tracte de discriminar una part del sector en benefici d’una altra, sinó que tracta de garantir que l’ordenació del comerç es realitze de forma alineada amb la resta de les polítiques públiques que incideixen tant sobre el territori de la Comunitat com sobre l’impacte mediambiental de les activitats econòmiques i els seus efectes derivats sobre la mobilitat, el paisatge, etc.

És el primer Pla desenvolupat en la Comunitat Valenciana de caràcter territorial dirigit a l'ordenació d'un sector econòmic de caràcter privat.

Això, a més d’una necessitat, ha representat un repte, ja que el grau d’intervenció pública ha d’estar ben calibrat per a no impedir que la iniciativa privada lidere el desenvolupament comercial de la regió.

Per a les

empreses ja implantades:

el Pla representa una eina pública que pretén incrementar el valor del sector comercial detallista en l’economia valenciana mitjançant actuacions com:

 • La posada en marxa d’accions de dinamització, promoció i animació comercial.
 • La prestació d’ajudes per a la modernització i millora de la gestió del comerç de proximitat.
 • El suport a la creació d’associacions empresarials zonals i la potenciació de les existents.
 • L’impuls a la creació, potenciació i manteniment dels centres comercials urbans, en col·laboració amb resta d’administracions.
 • El foment a la realització d’actuacions d’urbanisme comercial.
 • La modernització i dinamització dels mercats de proveïments i mercats de venda no sedentària.
 • La promoció de programes i actuacions que impulsen la reducció de l’impacte ambiental del comerç, contribuint a la conciliació entre el creixement econòmic, la competitivitat i la protecció del medi ambient.
plan empresas patsecova
plan empresas patsecova

Per als

nous operadors comercials

que volen implantar-se o expandir-se en la Comunitat :

el Pla representa un marc d’actuació transparent i objectiu que facilita la iniciativa empresarial.

El Pla unifica i aclareix els criteris de planificació territorial del comerç, fomentant un desenvolupament comercial sostenible i coherent amb el conjunt de plans i instruments d’incidència territorial que afecten l’activitat comercial.

En concret, els operadors trobaran en el Pla informació relativa a:

 • Els criteris comuns que els diferents ajuntaments han d’adoptar per a dimensionar la dotació de nou sòl terciari comercial i els criteris d’ubicació preferent.
 • Les condicions per a la implantació d’usos comercials en sòl industrial.
 • Les condicions exigibles en matèria de mobilitat sostenible, quan es tracte d’establiments de nova construcció de més de 10.000 m² de superfície construïda.
 • Les dotacions mínimes d’aparcament exigibles per a les actuacions d’ús dominant terciari i per a la implantació, ampliació o canvis d’activitat d’establiments comercials en edificis existents.
 • Els requisits per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
 • Les condicions exigibles en matèria d’integració paisatgística.
 • Els criteris de localització de nous projectes comercials, en funció dels impactes territorials previstos i els condicionants territorials inherents a cada emplaçament.

El pla per a

les Administracions

Patsecova administración

El pla per a

la Ciutadania

Patsecova ciudadanía