PATSECOVA
Search

El Pla

El comerç minorista és un sector clau per a l’economia de la Comunitat Valenciana per tindre un impacte econòmic significatiu, una alta capacitat de generació d’ocupació i ser molt important en la definició de models urbans més sostenibles per la seua aportació a la cohesió social, la vertebració del territori i qualitat de vida de la ciutadania.

Aquesta activitat, que està en contínua transformació i que s’enfronta a importants reptes, com la seua transformació digital, es localitza en el territori a través de més de 60.000 punts de venda. La majoria dels negocis comercials es poden considerar com a comerç de proximitat, una activitat clau per a la vida urbana i que caracteritza la ciutat compacta, el model més sostenible i eficient de desenvolupament urbà. No obstant això, determinades localitzacions periurbanes de gran grandària han propiciat patrons de desenvolupament urbanístic que han fragmentat el territori, generat impactes territorials d’escala supralocal, majors demandes de mobilitat i impactes paisatgístics.

La consideració d’aquests impactes, l’experiència acumulada i la constatació d’una, cada vegada més complexa relació entre aquestes activitats i el territori, fa necessari abordar nous enfocaments en el qual el grau d’intervenció pública estiga perfectament modulat per a no impedir que la iniciativa privada lidere el desenvolupament comercial de la Comunitat Valenciana.

La implantació dels grans establiments comercials ha de tenir un tractament i consideració diferent per part dels instruments de planejament i ordenació territorial, que justifica la necessitat de desenvolupar un instrument singular que establisca orientacions i directrius per a propiciar una ocupació racional i sostenible del sòl per part de les activitats comercials. A més, és necessari articular nous instruments de dinamització i gestió del comerç urbà que permeten el seu enfortiment i la seua capacitat de competir en un context globalitzat i impulsar l’acció coordinada per part de les diferents Administracions Públiques, especialment els Ajuntaments, així com dels diferents agents del sector.

En aquest context, la Generalitat ha promogut l’elaboració del Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), en el desenvolupament de les competències exclusives que en matèria de comerç interior i ordenació del territori li confereix el nostre Estatut d’Autonomia. Aquest Pla respon al mandat establit en l’article 31 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana i és un instrument d’ordenació que es redacta i tramita conforme al que es disposa en l’article 16 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

El PATSECOVA defineix criteris, directrius i orientacions territorials perquè l’ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial i urbanística.

L’elaboració del PATSECOVA ha correspost a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum. En la seua tramitació també ha participat la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, en la seua funció d’assessorament i col·laboració la Generalitat, ha desenvolupat el treball de suport tècnic en l’elaboració i tramitació del PATSECOVA.

De fet, la Generalitat ha delegat a aquesta institució la funció d’Oficina Tècnica del Pla, òrgan de suport, assessorament tècnic i consulta de la Generalitat per a la tramitació, implementació i execució del PATSECOVA.

Els objectius bàsics del Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana són set:

  • Incrementar laimportància del sector comercialdetallista en l’economia valenciana.
  • Impulsar la creació de nou ocupació de qualitat en el comerç.
  • Propiciar ladiversitat comercial, el servei i la proximitat del comerç als consumidors.
  • Fomentar un desenvolupament comercial intel·ligent, sostenible i coherent amb la resta dels instruments i plans urbanístics i territorials.
  • Crear un marc d’actuació més transparent, objectiu i participatiu que facilite la iniciativa empresarial.
  • Reduir la petjada mediambiental del comerç.
  • Estimular el consum responsable entre la població valenciana.

El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, en la seua funció d’assessorament i col·laboració la Generalitat, ha desenvolupat el treball de suport tècnic en l’elaboració i tramitació del PATSECOVA.

De fet, la Generalitat ha delegat a aquesta institució la funció d’Oficina Tècnica del Pla, òrgan de suport, assessorament tècnic i consulta de la Generalitat per a la tramitació, implementació i execució del PATSECOVA.

L’àmbit geogràfic d’actuació del PATSECOVA és el conjunt del territori de la Comunitat Valenciana i per tant afecta als 542 municipis que la componen. El Pla d’Acció Territorial estableix determinacions i criteris en tots els àmbits geogràfics de la Comunitat Valenciana, especialment en l’escala intermèdia (Àrees Funcionals Comercials) i a nivell local sobre la base del sistema de ciutats que desenvolupen les principals funcions comercials en el territori i que conforma el Sistema Nodal de Referència Comercial.

Quant a la seua aplicació sectorial, l’abast del Pla se circumscriu a l’activitat comercial minorista, composta en l’actualitat per 68.371 punts de venda i 55.700 empreses.

A l’efecte del Pla, s’entén per activitat comercial la consistent a oferir en el mercat interior productes, naturals o elaborats, per compte propi o aliè, així com serveis sota qualsevol forma de comercialització, venda o prestació. L’activitat comercial de caràcter minorista és la que es desenvolupa professionalment amb ànim de lucre consistent en l’oferta de qualsevol classe de productes i/o serveis als destinataris finals d’aquests, utilitzant o no un establiment.

Els particulars, igual que l’Administració, estan obligats al compliment de les disposicions contingudes en el Pla d’Acció Territorial. Així mateix, tots els instruments de planejament territorial i urbanístic que s’aproven en complement o desenvolupament del Pla incorporaran les seues determinacions en l’àmbit que els afecte.

A més, estableix criteris de coordinació amb altres sectors d’activitat o amb altres administracions implicades, en el marc general i particular de l’ordenació territorial del comerç minorista, però en cap cas pren en consideració l’impacte de la implantació de nous establiments comercials sobre l’oferta comercial ja existent.

Tal com indica la Disposició Final del Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell, d’aprovació del PATSECOVA, el Pla va entrar en vigor l’1 de setembre de 2021.

Paral·lelament, el 8 d’abril de 2021 es va iniciar el tràmit de modificació puntual de quatre dels articles de la normativa del Pla amb l’objectiu de corregir una sèrie de xicotets desajustaments en la redacció de quatre articles de la normativa del Pla que facilitaran la seua aplicació una vegada entre en vigor.

Atès que, en el moment de l’entrada en vigor del Pla, el procediment de modificació puntual no estava encara resolt, el 10 d’agost de 2021 es va publicar en el DOGV el Decret llei 14/2021, de 6 d’agost, del Consell, d’ajornament de l’entrada en vigor de l’apartat 3 de l’article 38; de l’apartat 1 de l’article 39; de l’article 45, i dels apartats 4 i 5 de l’article 46 de la normativa del Pla, que són els que estaven en procés de modificació.

La modificació d’aquests articles va ser aprovada pel Decret 21/2023 de 3 de març, del Consell, per la qual cosa el Pla ja ha entrat íntegrament en vigor.