PATSECOVA

Normativa

El PATSECOVA es coordina amb el conjunt de la legislació sectorial, amb la legislació en matèria d’urbanisme i ordenació del territori, amb la resta dels plans d’acció territorial, així com les altres normes sectorials que li siguen aplicable.

En el territori convergeixen múltiples interessos que afecten diferents òrgans de les administracions públiques la regulació sectorial de les quals genera afeccions territorials que condicionen la implantació d’establiments comercials.

Les diferents classes d’afeccions territorials es deriven de les infraestructures territorials, com ara carreteres, ferrocarrils, aeroports o transport d’energia elèctrica, així com les generades per a la protecció d’elements naturals com les costes i conques hídriques, les vies pecuàries o els espais naturals i les induïdes per diferents tipus de riscos naturals, com la inundació, el sisme, etc.

S'arreplega, a continuació, un llistat no exhaustiu de tota aqueixa normativa:

Consulta toda la documentación técnica y gráfica