PATSECOVA
Search

Presentació de l’Inventari de sòl urbà i urbanitzable de la Comunitat Valenciana

L’Inventari de sòl urbà i urbanitzable de la Comunitat Valenciana, elaborat per la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, identifica i descriu 3.905 àmbits de sòl urbà i 4.374 sectors de sòl urbanitzable.

En el visor de visualitza el perímetre de cada sòl i, mitjançant un codi cromàtic, es distingeix entre sòls urbans o urbanitzables, residencials, industrials, terciaris o dotacionals.

Addicionalment, cada polígon té associada una capa d’informació en què s’arrepleguen les dades més rellevants: la seua classificació, pla parcial o unitat d’execució, ús global, ordenació detallada, superfície, edificabilitat bruta, legislació urbanística que li és aplicable, etc. També arreplega la informació relativa a la seua gestió i el grau d’urbanització i de consolidació de les obres d’edificació que puga tenir.

Les dades de l’inventari, a més de poder ser visualitzats en el visor urbanístic de la web de la Conselleria, poden descarregar-se des de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic Valencià per a poder ser analitzats mitjançant eines de tractament d’informació geogràfica.

Atesa l’explotació de dades globals de sòl terciari disponible en la Comunitat Valenciana, les dades més rellevants que es desprenen són els següents:

  • De les 3.905 unitats d’execució en sòl urbà, 91 corresponen a usos terciaris, agrupant 3,46 milions de metres quadrats de sòl, dels quals 1,74 milions de m² són sòl urbà pendent de gestionar, és a dir, sense ordenació o amb ordenació detallada, però sense haver iniciat la seua urbanització.
  • Del total de sectors de sòl urbanitzable disponibles, 164 són d’ús terciari, amb una superfície total de 21,13 milions de metres quadrats. D’aquests sectors, 89 manquen d’ordenació o, fins i tot disposant d’ordenació detallada, no han iniciat la seua urbanització, estant en aquesta situació 11,17 milions de m² de sòl.

Fent una anàlisi per províncies, València aglutina el 43,42% del sòl urbanitzable pendent de gestionar, Alacant el 35,87% i Castelló el 20,71%.

L’inventari és accessible a través d’aquest enllaç, i el resum de les dades més rellevants de la seua presentació es poden consultar ací.

Font de la imatge: GVA.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía