PATSECOVA

Documentació tècnica i gràfica

Documents informatius

Els documents informatius contenen els objectius i premisses del Pla, juntament amb l’anàlisi i diagnòstic del sector.

Aquests documents constitueixen la base sobre la qual es va iniciar la tramitació del PATSECOVA, per això molts de les dades reflectides en els documents fan referència a 2012, l’any en què es va iniciar la redacció de la primera versió preliminar del Pla.

El document informatiu està format pels següents apartats:

Anexo A.  Datos demográficos por área funcional comercial

Anexo B. Estructura comercial detallada por área funcional comercial

Anexo C. Estructura comercial de las ciudades del Sistema Nodal de Referencia, por provincias

Document propositiu

En el document propositiu es desenvolupen les propostes de planejament del Pla, focalitzades en el planejament i vertebració territorial a través de les Àrees Funcionals Comercials i el Sistema Nodal de Referència Comercial.

Es marquen les directrius per a la planificació de sòl comercial i la implantació de grans establiments, recomanacions tècniques de diferent naturalesa, propostes per a millorar l’eficàcia de l’administració en l’àmbit de l’ordenació comercial i un programa d’actuacions a desenvolupar en els pròxims anys.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PATSECOVA.

Document normatiu

Quant al document normatiu, arreplega i desenvolupa tota la regulació que té caràcter vinculant.

L’aplicació d’aquesta normativa té un paper rellevant en la planificació de nous usos comercials, la seua reorganització i l’adopció de mesures d’adequació de zones que ja compten amb activitat comercial.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PATSECOVA.

Documents de la tramitació

Continguts i tramitació

El PATSECOVA s’ha tramitat mitjançant el procediment ordinari d’elaboració i aprovació de plans arreplegat en el Títol III, Capítol II de la LOTUP. Aquest procediment està conformat per diferents fases i documents, sent els principals els següents:

Document inicial estratègic (DIE)

Aquest document va definir els objectius, abast, procés de desenvolupament i tramitació del Pla i la seua interrelació amb el medi ambient i amb altres plans sectorials i territorials ja existents.

Document d'Abast (DA EATE)

El Document d’Abast va establir criteris ambientals estratègics i indicadors dels objectius ambientals i principis de sostenibilitat aplicables i va determinar el contingut de la informació que s’ha de tenir en compte en l’informe de sostenibilitat ambiental. En ell es va identificar i va comunicar a les administracions públiques i públic interessat/afectat pel Pla la finalitat de la seua participació i quina implicació tindrien en el seu desenvolupament.

Pla de participació pública

Aquest apartat va descriure el procés participatiu a desenvolupar durant l’elaboració del Pla, definint tots els seus extrems.

Estudi Ambiental i Territorial Estratègic (EATE)

Simultàniament a la realització del Pla Territorial s’ha desenvolupat l’Avaluació Ambiental Estratègica. Els seus continguts, amplitud i nivell de detall estan establits en el Document d’Abast elaborat per l’Òrgan Ambiental corresponent.

Versió preliminar del Pla per a la realització de consultes i participació pública, que amplia el Document inicial i planteja les alternatives de planificació proposades (VPP).

Consultes i participació pública de la Versió Preliminar

S’han dut a terme, d’acord amb la normativa, dos períodes de consulta i participació pública, amb una duració mínima de 45 dies el primer i de 20 dies el segon.

Documents de síntesis de les accions de participació pública, consultes, etc.

Com a resultat de les consultes, i després de respondre motivadament a les al·legacions realitzades, s’han redactat documents i memòries amb els resultats de les accions de participació pública i consultes, descrivint com s’han respost a les al·legacions, observacions i/o suggeriments i com s’han incorporat al Pla i al EATE.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PATSECOVA.

Documento de síntesis Primer Periodo de consultas y participación pública

Documento de síntesis del Segundo Periodo de consultas y participación pública

Proposta final del Pla (PFP)

Desenvolupament de la versió preliminar del Pla que incorpora el resultat de les accions de participació pública i consultes.

Expedient d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègic (Ex. EATE)

Declaració Ambiental Estratègica (DATE)

Analitzat el procés d’avaluació, el EATE i la seua qualitat, i s’ha avaluat el resultat de les consultes realitzades i com s’han pres en consideració aquestes, i s’han analitzat la previsió dels impactes significatius de l’aplicació del Pla.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PATSECOVA.

Versió final de Pla (PF)

Desenvolupament de la versió preliminar del Pla que incorpora el resultat de les accions de participació pública i consultes.

Aprovació definitiva pel Consell

Publicació de l'acord i normes en el DOGV

El conjunt de documents que integren la Versió final del Pla i la seua aprovació definitiva pel Consell poden consultar-se en la secció de la web relativa al Pla.

Accions de participació

Al llarg de la tramitació del Pla s’han desenvolupat diferents accions de participació amb les quals s’ha volgut assegurar que no es prenguera cap decisió rellevant sense consultar als principals agents del sector, a les administracions públiques afectades i als ciutadans en el seu conjunt, de manera que les propostes del PATSECOVA responen, en la mesura que siga possible, als interessos i preocupacions dels agents implicats i del conjunt dels ciutadans i ciutadanes.

Igualment, s’ha pretès que tota la informació rellevant sobre el Pla siga accessible i intel·ligible i que existisquen eines d’informació, participació i consulta amb el públic interessat des de l’inici del procés de presa de decisions i al llarg d’aquest, de forma continuada.

A través de les accions de participació s’ha pretès:

  • Identificar els problemes que percep la població, agents i experts, així com les solucions que se suggereixen, articulant la comunicació a través de diferents instruments de participació i comunicació.
  • Conèixer l’opinió dels experts i principals actors en les diferents matèries que el Pla aborde, els principals conflictes existents i les possibles solucions, donant lloc a un debat sobre les propostes de futur i alternatives.
  • Divulgar els valors que caracteritzen l’àmbit del Pla i la importància de l’activitat del comerç com a motor econòmic i element de vertebració i sostenibilitat territorial.
  • Arribar a escenaris de consens entre ciutadans, principals actors, experts i tècnics.

El conjunt d’accions conforma el Pla de Participació, que està estructurat en tres nivells:

  • Informació, amb la finalitat de donar a conèixer els continguts del PATSECOVA.
  • Consulta, especialment a les administracions públiques, agents del sector i experts sobre temes específics.
  • Comunicació de les decisions que s’han pres a conseqüència de tot el procés de planificació.

El Pla de Participació s’ha recolzat en els agents que intervenen durant totes les etapes d’elaboració i aprovació del PATSECOVA, a través dels quals s’articula d’una manera molt especial la consulta pública. En funció de les seues atribucions, competències i manera de contribuir al compliment dels objectius de la participació s’han definit diferents eines i espais de participació.

Participació activa

Grup Consultiu

Panell d'Experts

Participació amb consulta

Observatori del Comerç Valencià Tallers tècnics i debats. Documents dels tallers territorials

Taller Afic 8: Corona metropolitana Valencia Norte- El Puig

Entrevistes individuals

Participació passiva / informativa

Enquestes a ciutadans, fòrums, blogs…

Web, presentacions, documents de síntesis.

El pla per a

Empreses

Patsecova empresas

El pla per a

Adminis-
tracions

Patsecova administración

El pla per a

la Ciutadania

Patsecova ciudadanía