PATSECOVA
Buscar

Novetats de la Llei Autonòmica de Canvi Climàtic

La recentment aprovada Llei del canvi climàtic i transició ecològica de la Comunitat Valenciana posa l’accent, ja des de la seua exposició de motius, en que és necessari desenvolupar un canvi estructural en el model productiu.

La llei aborda qüestions de governança climàtica, de planificació, de reducció d’emissions en les polítiques sectorials, mesures d’adaptació a l’efecte del canvi climàtic i transició justa, polítiques de conscienciació, educació i exemplificació de l’Administració, instruments per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i per a l’adaptació al canvi climàtic i disciplina en matèria de canvi climàtic.

Al llarg de tot el text normatiu es fa esment explícit al sector comercial, així com als canvis que hauran d’introduir-se en els instruments d’ordenació del territori i urbanisme, en matèria de mobilitat urbana, edificació, infraestructures, etc.

Sense negar el paper que tot el teixit comercial en el seu conjunt té sobre el canvi de model soci econòmic que articula la llei, aquesta se centra, principalment, en les mitjanes i grans empreses del sector.

L’article 28 indica que les grans i mitjanes empreses que desenvolupen totalment o parcialment la seua activitat en la Comunitat Valenciana i que no estiguen sotmeses al règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle han de reduir progressivament les seues emissions.

Perquè hi haja constància pública dels compromisos assumits per les empreses, es crearà un Registre Valencià d’Iniciatives de Canvi Climàtic (article 30) al qual hauran d’adherir-se tots els establiments comercials majoristes i minoristes amb un consum energètic final anual superior a 40 tep (tones equivalents de petroli), que equival a uns 465.200 Kwh.

El consum energètic del sector comercial és molt variable, depenent de la mena d’establiment, les seues necessitats de refrigeració i l’eficiència energètica de les seues instal·lacions, etc. podent-se establir un rang de consums de 100 a 600 kWh/m² a l’any. Amb tot això, suposant un valor mitjà de 300 kWh/m², un consum energètic final anual superior a 40 tep es donaria en establiments de superfície construïda superior a 1.550 m².

Les empreses inscrites hauran de calcular i acreditar anualment la corresponent petjada de carboni en el conjunt de les activitats que duguen a terme en la Comunitat Valenciana. A més, hauran d’elaborar i executar plans de reducció d’emissions i presentar-los a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic i adequar les seues actuacions als plans de reducció i als indicadors de referència de reducció d’emissions.

Part de les obligacions de reducció d’emissions podran substituir-se mitjançant algun d’aquests mecanismes: projectes de recuperació, protecció o gestió d’ecosistemes, activitats agràries o altres projectes d’absorció de CO₂.

En matèria de reducció d’emissions, la llei planteja l’aprofitament dels grans aparcaments en superfície i de teulades (article 55) en edificis de nova construcció i en aquests termes:

• Es cobriran amb plaques de generació solar fotovoltaica destinades a l’autoconsum els espais destinats a les places d’estacionament de tots els nous aparcaments de titularitat privada en sòl urbà, situats en superfície, que ocupen una àrea total superior a 1.000 m².

• S’incorporarà generació solar fotovoltaica per a autoconsum en aquelles instal·lacions de titularitat privada amb aparcament en superfície en sòl urbà que ocupe una àrea total de 1.500 m² o més, i compte amb una potència contractada de 50 kW o més, bé en l’espai de l’aparcament, bé en la coberta de les instal·lacions.

• S’incorporarà generació solar fotovoltaica per a autoconsum en les teulades de les edificacions d’ús terciari amb una superfície en planta superior a 250 m², tant si es tracta d’edificis de nova construcció com en aquells existents que siguen objecte d’una reforma integral o canvi d’ús.

En l’àmbit de la mobilitat lliure d’emissions, l’article 63 indica que les empreses amb activitat econòmica i flota de vehicles en la Comunitat Valenciana han de substituir progressivament els seus vehicles (turismes, motocicletes i ciclomotors) de combustió interna per vehicles lliures d’emissions.

A més, tots els aparcaments d’edificis no residencials amb més de 40 places d’estacionament disposaran almenys d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric per cada 40 places, i a partir de les 1000 places, un punt de recàrrega cada 100 places (article 66).

I, els aparcaments en edificis no residencials de nova construcció o on es realitze una reforma integral i amb més de 10 places d’estacionament, disposaran almenys d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric.

A més, segons l’article 65, els aparcaments privats d’ús públic vinculats a activitats econòmiques, quan disposen de més de 40 places, reservaran un percentatge mínim del 2% per a vehicles lliures d’emissions, i s’anirà incrementant progressivament en els termes i terminis que s’establisquen reglamentàriament.

Entre els instruments per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, l’article 131 i posteriors defineixen l’impost sobre grans establiments comercials. Es tracta d’un impost ambiental de caràcter finalista destinat a nodrir el Fons per a la Transició Ecològica.

Es fonamenta en el mal causat pel trànsit generat per les grans superfícies comercials que disposen d’aparcament per als seus clients i s’aplica a:

• els grans establiments comercials territorials individuals dedicats a la venda al detall que disposen d’una superfície comercial igual o superior a 2.500 m².

• els grans establiments comercials territorials col·lectius, integrats per un conjunt d’establiments en els quals es realitzen activitats comercials, que disposen d’una superfície comercial igual o superior a 2.500 m².

Estan exempts d’aquest impost els mercats municipals, els mercats de venda no sedentària i els establiments comercials que, malgrat disposar d’una superfície comercial igual o superior a 2.500 m², siguen classificats com a establiments sense impacte territorial pel PATSECOVA.

El gravamen s’estableix en 0,18 euros per vehicle que, durant el període impositiu, accedisca a l’aparcament del qual disposa l’establiment comercial, quedant exclosos de la base imposable els primers 60.000 vehicles.

Partint que, en la Comunitat Valenciana, el conjunt d’establiments i centres comercials als quals els resulta d’aplicació aquest impost engloben 2,2 milions de metres quadrats de superfície de venda, i que l’afluència a aquests centres representa un volum total de desplaçaments diaris de quasi 1,1 milions, s’estima que aquest impost pot representar més de 56 milions d’euros anuals.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía