PATSECOVA
Search

Es publica el projecte de Reial decret sobre Zones de Baixes Emissions

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha elaborat un projecte de Reial decret pel qual es regulen les Zones de Baixes Emissions que estableix els requisits mínims que han de complir aquests àmbits.

La llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, estableix en l’apartat 3 del seu article 14, que els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants, quan se superen els valors límit dels contaminants regulats en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, hauran d’adoptar abans de 2023, plans de mobilitat urbana sostenible que introduïsquen mesures de mitigació que permeten reduir les emissions derivades de la mobilitat incloent, entre altres, l’establiment de ZBE.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va presentar, el passat 19 de novembre, amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), unes Directrius per a la creació de Zones de Baixes Emissions, a fi de que puguen emprar-se com de guia perquè les entitats locals puguen dissenyar i implantar aquestes àrees.

Davant la proximitat de la data límit per a l’establiment de les zones de baixes emissions, resulta oportú el desenvolupament d’una norma específica que desenvolupe i concrete el mandat genèric d’establiment de les ZBE, que establisca els requisits mínims que han de complir aquestes ZBE i que aporte seguretat jurídica entre usuaris, empreses i ciutadania en general.

Així, la norma s’ha elaborat amb els següents objectius:

  • Disposar d’una legislació homogènia en tot el territori nacional, que facilite l’establiment de ZBE a les administracions públiques i el compliment per part de la ciutadania, establint requisits mínims que afavorisquen la consecució dels objectius establits en la Llei 7/2021, de 20 de maig.
  • Contribuir a la millora de la qualitat de l’aire i del medi ambient sonor dels municipis i territoris insulars.
  • Contribuir a la mitigació del canvi climàtic.
  • Impulsar el canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles.
  • Fomentar l’eficiència energètica en l’ús dels mitjans de transport.

La norma arreplega la jerarquia per maneres de transport que ha de complir-se a l’hora de dissenyar les mesures necessària per a complir amb els objectius de les zones de baixes emissions, així com les restriccions d’accés, circulació i aparcament de vehicles segons el seu potencial contaminant.

Estableix, així mateix, els requisits mínims que han de complir les zones de baixes emissions en matèria de qualitat de l’aire, canvi climàtic, impuls modal, eficiència energètica i soroll, així com el contingut mínim del projecte de ZBE. Es preveu que els projectes de ZBE hagen de sotmetre’s a informació pública i es regula el sistema de monitoratge i seguiment que permetrà avaluar l’eficàcia de les mesures adoptades i el compliment dels objectius, amb la finalitat d’efectuar una revisió del projecte als quatre anys des del seu establiment.

Així mateix, la norma preveu la cooperació i coordinació entre administracions públiques i la necessitat de facilitar mesures de participació dels diferents agents socials.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía